Δήμος Λαρισαίων : Πρόσληψη 113 ατόμων με σύμβαση εργασίας

Δήμος Λαρισαίων : Πρόσληψη 113 ατόμων με σύμβαση εργασίας

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως οκτώ μηνών (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ∆ιευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου (Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού), Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων), λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Για το κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της αίτησης, πατήστε ΕΔΩ